Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen.

Pysähdyin pohtimaan tätä lausetta tarkemmin ja päädyin arvojen äärelle. Mitkä arvot ohjaavat toimintaamme? Jokaisen ihmisen ja organisaation on hyvä tunnistaa, mitkä arvot ohjaavat toimintaa? Arvot ovat kuin polttoaine, jonka avulla toteutamme arkea – omassa elämässämme sekä organisaatioiden työkulttuureissa.

Pihlaisen mukaan arvot sitoutuvat yksilöön ja ohjaavat hänen tunteitaan, päämääriään, tarkoituksiaan ja valintojaan. Hänen mukaansa arvot näkyvät yksilön suunnitelmissa, päätöksissä ja teoissa sekä ohjaavat yksilön toimintaa. Eri yhteisöissä arvot nousevat esille yksilöiden välisessä kanssakäymisessä toiminnan hyväksyttyinä päämäärinä ja tapoina sekä näkyvät yhteisön totuuskäsityksissä, velvollisuuksina ja periaatteina.

Jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen.

Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Ikola-Norrbackan mukaan arvot vaikuttavat ajatteluumme, käyttäytymiseemme, valintoihimme sekä päämääriin ja tavoitteisiin, joita asetamme. Hänen mukaansa työyhteisön arvot muodostavat työpaikkakulttuurin ytimen ja vaikuttavat työyhteisön perustehtävän toteuttamiseen. Jokaisen työyhteisön ja organisaation on tärkeä määritellä työtä ja toimintaansa ohjaavat arvot.

Riihimäen seudun perhekeskuksen toiminnan pohjana ovat seudun kuntien Riihimäen, Lopen ja Hausjärven sekä Riihimäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän arvot. Riihimäen kaupungin arvoja ovat rehellisyys, ripeys, rohkeus. Lopen kunnassa arvot ovat avoimuus, yhteistyö ja vastuullisuus. Hausjärven kunnan arvot ovat ihmisläheisyys, turvallisuus ja luovuus. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän arvot ovat ihmislähtöisyys, luottamus ja rohkeus. Kaikki nämä edellä mainitut arvot kulkevat käsi kädessä eivätkä ole keskenään ristiriidassa.

Seudun kuntien arvot ohjaavat seudullisen perhekeskuksen monitoimijaista yhteisöä ja verkostoa toimimaan yhteisen arvopohjan siivittämänä. Yhteiset arvot ohjaavat näin myös seudun lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa, ja näin ollen koskettavat myös kaikkia seudulla asuvia lapsia, nuoria ja perheitä.

Arvot liittyvät lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtamiseen ja henkilöstöön. Ikola-Norrbackan mukaan arvot vaikuttavat tavoiteltavien tavoitteiden toteuttamisen lisäksi moniin vastuukysymyksiin: vastuu asiakkaista, laadusta, resurssien kohdentamisesta ja käytöstä sekä henkilöstöstä ja taloudesta.

Henkilökohtaisten ja työyhteisön arvojen lisäksi on hyvä tiedostaa ja tunnistaa myös yhteiskunnallisia arvoja.

Keskeisiä hyvän yhteiskunnan arvoja ovat vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu.  Suomalainen yhteiskunta perustuu hyvinvointivaltio –periaatteeseen, mikä huomioi sekä yksilön hyvän elämän edellytykset että yhteisen edun. Toteuttamalla yhteistä etua toteutetaan myös yksilöiden parasta. Hyvinvointivaltio pyrkii tarjoamaan jokaiselle suomalaiselle hyvän elämän edellytyksiä huolehtimalla yksilöiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. (Lähde: Valtioneuvoston kanslia, arvot ja ihmiskäsitys)

Seudullisen perhekeskuksen lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat hyvinvointivaltiomme palveluita. Haluamme varmistaa jokaiselle seudulla asuvalle lapselle, nuorelle ja perheelle arvokkaan ja hyvän elämän edellytykset hyvinvointivaltion –periaatteen ja yhteiskunnallisten arvojen mukaisesti.

Arvot ovat läsnä jokapäiväisessä elämässämme ja teemme valintoja arvojemme pohjalta. Mitkä ovat toimintaasi ohjaavia arvoja? Mitkä ovat työyhteisösi arvot? On tärkeä tunnistaa omat ja työyhteisön arvot, koska ne ohjaavat ajatteluamme, valintojamme ja tavoitteitamme. Arvojen merkitys on suuri ja niiden pohtimisen äärelle on tarpeellista pysähtyä säännöllisesti.

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään.

Teksti  Jaana Ahtonen-Huuskonen, Riihimäen seudun perhekeskus, perhekeskuskoordinaattori

Lähteet

Pihlainen, Aira. 2000. Hyvä, ihanteellisuus ja epäitsekkyys arvo- ja arvostuskäsityksinä terveydenhuollon koulutuksessa ja työelämässä. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos.

Ikola-Norrbacka, Rinna. 2010. Johtamisen eettisyys terveydenhuollossa Esimiestyön ja hallinnon eettiset arvot julkisen terveydenhuollon kahdessa professiossa. Vaasan yliopisto. Acta Wasaensia no 222, Julkisjohtaminen 14.

Valtioneuvoston kanslia, Arvot ja ihmiskäsitys.

Riihimäki-strategia 2030

Lopen kuntastrategia 2018

Hausjärven kuntastrategia 2030

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän strategia

Perhekeskus kokoaa palvelut yhteen, tutustu!