Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Saman pykälän 2 momentin mukaan palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että muitakin maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa em. perusteilla maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Harkinnanvaraista potilasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan osoitteella:

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 13, 11101 RIIHIMÄKI. Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot ja selvitykset:

  • hakijan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
  • laskun numero ja eräpäivä (jos hakemus koskee useampia laskuja, merkitse hakemukseen kaikkien laskujen numerot ja eräpäivät
  • perustele hakemuksessa, miksi haet maksun alentamista/perimättä jättämistä
  • selvitys siitä, miksi kyseisen potilasmaksun periminen vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon edellytyksiä tai elatusvelvollisuutesi toteuttamista
  • selvitys henkilökohtaisesta tai perheesi taloudellisesta tilanteesta ja maksukyvyttömyydestä
  • jos asioit toisen henkilön puolesta, millä perusteella sinulla on oikeus edustaa henkilöä (liitä mukaan tarvittaessa valtakirja)
  • asiakasmaksun poistamista tulee hakea 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista