Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia (asiakasmaksulaki 734/1992) on muutettu siten, että 1.1.2002 alkaen asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä.
Maksukatto on 1.1.2022 alkaen 692 €. Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi.

Asiakasmaksukortti

Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksukortilla, johon palvelun käyttäjä merkitsee maksukattoon sisältyvät maksut. Asiakasmaksukortteja annetaan mm. terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palvelujen käyttäjän vastuulla.

Vapaakortti

Kun maksukatto (692 €) täyttyy, palvelun käyttäjälle annetaan vapaakortti. Vapaakortin saamista varten palvelun käyttäjän tulee esittää kaikki alkuperäiset kuitit ja tositteet vapaakortin myöntäjälle. Vapaakortti myönnetään siitä laitoksesta, jossa maksukatto on tullut täyteen.

Vapaakortin myöntämisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin edelleen 22,80 € hoitopäivältä.

Vapaakortti on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jona se on myönnetty.

Lisätiedot: puh. 019 758 5874

Maksukattoon sisältyvät maksut

 • poliklinikkakäynti ja erikoislääkärimaksu
 • sairaanhoitajakäynti päivystyksessä
 • päivystysmaksu
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 • lyhytaikainen laitoshoitomaksu
 • käyntimaksut terveyskeskuslääkärin luona
 • yksilökohtainen fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, jalkojenhoito ja ravitsemusterapia
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutus
 • kotisairaalahoito
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
 • tilapäisen kotisairaanhoidon maksut

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa.

Maksukaton ulkopuolelle jääviä maksuja ovat mm.:

 • yksityislääkärin lähetteellä tehdystä laboratorio- ja röntgentutkimuksista perittävät maksut
 • yksityislääkärin hoitokäyntimaksu
 • suun ja hampaiden hammastekniset kulut
 • sairaankuljetus
 • maksut lääkärintodistuksesta
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut