Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä saa luovuttaa sivulliselle ilman asianomaisen kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi toimintayksikössä asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Myös asiakkaan omaiset ovat pääsääntöisesti asiakas- ja potilasasiakirjoihin nähden sivullisia. Ilman suostumusta asiakkaan ja potilaan tietoja voi luovuttaa vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen säädetty velvoite tai oikeus. Esimerkiksi tietoja voidaan joutua luovuttamaan virka-aputehtävän suorittamiseksi, tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi tai viranomaisen tai ministeriön luvan perusteella.

Potilastietojen pyyntölomake

Alakäisen tietojen luovutus

Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Mitään tarkkaa ikärajaa ei tähän ole, vaan terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteen jokaisen lapsen tai nuoren kohdalla erikseen. Jos lapsi ikänsä, tilanteensa ja kehitystasonsa perusteella pystyy päättämään hoidostaan, häntä hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Silloin hänellä on myös oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajilleen tai muille läheisilleen.

Jos lapsi on liian nuori ilmaisemaan oman mielipiteensä, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen vanhempiensa tai huoltajansa kanssa. Tällöin vanhemmilla on myös oikeus saada tieto lastensa potilastiedot. Lokakuusta 2016 alkaen vanhemmat voivat Omakannasta katsoa alle 10-vuotiaan lapsensa 1.8.2016 jälkeen kirjatut potilastiedot ja myös alaikäinen itse näkee silloin Omakannasta omat tietonsa samoin edellytyksin kuin aikuiset.

Kuolleen henkilön tietojen luovutus

Kuolleen henkilön potilastietojen luovutus