Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja tämä oikeus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja. Kuntayhtymä toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kuntayhtymä voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kuntayhtymä voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja.

Mikäli kuntayhtymä ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerrotaan mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Potilastietojen tarkastuspyyntö