Kuntayhtymän toiminnassa käytetään erityyppisiä ja eri käyttötarkoitukseen perustettuja henkilörekistereitä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota henkilötieto koskee, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa asiakasta/potilasta tai kuntayhtymän palvelussuhteessa olevaa työntekijää. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen KY:n tietosuojaselosteiden tiedot

Rekisterin nimi: kuvaa, mistä henkilörekisteristä on kyse. Samaan loogiseen henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samaan käyttötarkoitukseen riippumatta siitä, miten ja mihin ne on tallennettu.

Rekisterinpitäjä: tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.

Rekisterin vastuuhenkilö ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt: kuntayhtymän eri rekistereille nimetyt henkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä rekistereihin liittyvissä asioissa.

Rekisterin käyttötarkoitus ja pitämisen peruste: kertoo mihin rekisteritietoja käytetään ja mihin niiden käyttö lainsäädännöllisesti perustuu.

Rekisterin tietosisältö: rekistereiden sisältämät tiedot ja tietoryhmät.

Rekisterin säännönmukaiset lähteet: mistä rekistereiden henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan.

Asiakastietojen luovuttaminen: mihin rekistereiden tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja millä eri perustein niitä voidaan luovuttaa.

Rekisterin käyttö ja suojaaminen: mihin ja ketkä tietoja käyttävät ja miten tiedot ovat suojattu.

Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin: rekistereiden yhdistämisellä tarkoitetaan kahden eri käyttötarkoitusta palvelevan henkilörekisterin tietojen järjestämistä yhdeksi rekisteriksi.

Tarkastusoikeus:
– EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus:
– saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu
– tarkastaa häntä itseään koskevat rekisteritiedot
– tarkastusoikeuteen liittyvästä menettelystä on tarkemmat ohjeet tietosuojaselosteissa.

Tiedon korjaaminen
– rekistereissä olevia virheellisiä tai puutteellisia tietoja voidaan tarvittaessa ja tietyin edellytyksin korjata
– korjaamiseen liittyvästä menettelystä on tarkemmat ohjeet tietosuojaselosteissa.

Rekisteriselosteet

Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriseloste – Fysioterapia
Rekisteriseloste – Lähetejonoseuranta
Rekisteriseloste – Lääkinnällinen kuntoutus
Rekisteriseloste – Potilasasiamies
Rekisteriseloste – Potilashallintojärjestelmä

Tietosuojaseloste – Eläinlääkintähuollon asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste – Terveysvalvonnan asiakasrekisteri