Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Herajoen vedenottamon toimittaman talousveden valvontatutkimuksissa on havaittu torjunta-ainepitoisuus 0,11 µg/l. Tulos ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman raja-arvon 0,1 µg/l. Ylitys johtuu Herajoen yhden raakavesikaivon kohonneesta 2,6- diklooribentsoamidi eli BAM-pitoisuudesta. BAM on käytöstä poistetun rikkakasvien torjunta-aineen hajoamistuote, jota voi löytyä pohjavedestä käytön lopettamisen jälkeenkin. Nyt todetusta BAM-torjunta-ainepitoisuudesta 0,11 µg/l ei aiheudu terveydellistä vaaraa.

Riihimäen Vesi tulee hakemaan aluehallintovirastolta terveydensuojelulain 17§:n mukaista määräaikaista poikkeuslupaa laatuvaatimuksen ylitykselle.

Riihimäen Vesi tekee parhaillaan Herajoen vesilaitoksella toimenpiteitä talousveden BAM-pitoisuuksien alentamiseksi verkostossa. Herajoen muiden kaivojen raakaveden pumppausta lisätään sekä laitoksen muiden käytössä olevien vedenottamoiden vesiosuutta kasvatetaan verkostossa. Herajoen vedenkäsittelylaitokselle on rakennettu aktiivihiililaitos torjunta-aineen poistamiseksi, mutta sen käyttöönotto on siirtynyt laitosteknisten ongelmien johdosta. Tavoitteena on aktiivihiililaitoksen käyttöönotto kesän 2020 aikana.

Herajoen laitoksen toimittamaa vettä on lähinnä Riihimäen Veden eteläisessä verkostossa alueilla Mattila, Parmala, Räätykänmäki, Herajoki, Korttionmäki, Herajoki ja Riutta-Hiivola-Herajoki vesiosuuskunta.

Riihimäen talousveden laadun vuosikeskiarvot on esitetty taulukossa osoitteessa https://www.riihimaenvesi.fi/toiminta/veden-laatu/.

Talousveden laatua seurataan tehostetulla näytteenotolla Riihimäen seudun terveyskeskuksen ympäristöterveyden ja vesilaitoksen toimesta. Torjunta-aineen seurantatuloksista tullaan tiedottamaan Riihimäen Veden internetsivuilla: https://www.riihimaenvesi.fi/toiminta/veden-laatu/.

Lisätietoja:
Riihimäen Vesi: vesihuoltojohtaja Jarmo Rämö puh. 040 330 4964
Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky, ympäristöterveys: terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula puh. 040 330 5770.