Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Riihimäen terveyskeskuksen opiskelijaohjaus onnistui erittäin hyvin, sillä palaute oli suurelta osin kiitettävää. Opiskelijaohjauksen onnistuminen on vastuuohjaajien ja työyksiköiden kaikkien työntekijöiden ansiota, joten he ansaitsevat suuret kiitokset hyvin tehdystä työstä! Suuret kiitokset myös kyselyyn vastanneille sekä kaikille harjoittelujaksoille osallistuneille opiskelijoille! Saadun palautteen avulla voimme kehittää opiskelijaohjausta entistä opiskelijamyönteisempään suuntaan.

Vuosina 2016 ja 2017 Riihimäen terveyskeskus on saanut huomattavan hyviä tuloksia kyselystä, joka mittaa opiskelijaohjauksen laatua. Siksi olikin iloinen yllätys huomata, että vuoden 2018 tulokset ovat joiltain osin jopa parantuneet edellisistä vuosista. Erittäin hyvistä tuloksista iso kiitos kuuluu vastuuohjaajille, mutta myös työyksiköiden kaikille työntekijöille, jotka ovat tärkeässä asemassa opiskelijaohjauksessa.

Millainen on sitten hyvä opiskelijaohjaaja? Kyselyn avoimien vastausten perusteella hän on oman ammattialansa asiantuntija ja on kiinnostunut siirtämään osaamistaan opiskelijalle. Hyvä ohjaaja antaa vastuuta ja hänen ohjauksessaan pääsee näkemään monipuolisesti ammattiin liittyviä työtehtäviä ja tilanteita. Hyvä ohjaaja on kannustava, kärsivällinen ja helposti lähestyttävä; häneltä voi aina kysyä, jos jokin asia jää mietityttämään.

Vastuuohjaajan rinnalla iso merkitys on työyksikön muilla työntekijöillä ja sillä, miten he vastaanottavat harjoitteluun tulevan opiskelijan. Useassa vastauksessa kiiteltiin työyksikön hyvää ilmapiiriä. Opiskelijat kokivat, että he olivat tervetulleita harjoittelujaksolle ja vastuuohjaajan ohella myös muut työntekijät osallistuivat perehdytykseen omalta osaltaan. Opiskelijat arvostivat sitä, että he saivat tuntea olevansa samanarvoisia muiden työntekijöiden kanssa, vaikka olivatkin vasta oppimassa ammattia. Työyhteisössä otettiin huomioon myös opiskelijan mielipiteet ja ajatukset. Opiskelijoiden palautteista välittyi paljon iloa harjoittelujakson onnistumisesta ja siitä, että he olivat saaneet hyvää ammatillista osaamista ja kokemusta harjoittelujaksonsa kautta.

Arvosanat opiskelijaohjauksesta

Kyselylomakkeella arvosanoja annettiin asteikolla 1 – 10 ja suurimmat aihealueet oli ryhmitelty kokonaisuuksiksi. Vastauksia saatiin 53 kpl (66 kpl vuonna 2017) kun harjoittelujaksoilla oli yhteensä 82 opiskelijaa (73 opiskelijaa vuonna 2017). Kaikista opiskelijoista 65 % vastasi kyselyyn.

Opiskelijaohjauksen ja perehdytyksen kokonaisuuden toimivuuden arvioitiin olevan kiitettävää, keskiarvo kysymysryhmän vastauksista oli 9,1 (vuonna 2017 keskiarvo 8,89). Vastuuohjaajan ja opiskelijan ohjaussuhteen toimivuus sai monelta osin kiitettäviä arvosanoja, kysymysryhmän keskiarvo oli 9,5 (vuonna 2017 keskiarvo 9,2). Työyksikön ilmapiiri koettiin opiskelijamyönteiseksi, kannustavaksi ja arvostavaksi, kysymysryhmän keskiarvo oli 8,8 (vuonna 2017 keskiarvo 8,76).

Lisätietoa

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n työyksikköihin tulee vuosittain terveydenhuoltoalan opiskelijoita ammatillisille harjoittelujaksoille. Näiden jaksojen ohjaajina toimivat terveyskeskuksen työntekijät.

Opiskelijaohjauksen laadusta kerätään valtakunnallisesti palautetta ns. CLES-mittarilla, joka on käytössä Riihimäen terveyskeskuksessa.

Tutustu opiskelijaohjauksen laatukyselyn tuloksiin täältä: Opiskelijapalaute 2018