Lapsen etu

Lapsen oikeudet ja lapsen etu ovat keskiössä seudullisen perhekeskuksen toiminnassa. YK:n lapsenoikeuksien sopimus (LOS) velvoittaa meitä kaikkia aikuisia huomioimaan työssämme lapsen oikeudet sekä toimimaan lapsen edun mukaisesti. Sopimuksen yleisperiaatteiden mukaan

  • jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen
  • jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja saada näkemyksensä otetuksi huomioon
  • kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, ketään ei saa syrjiä
  • lapsen etu on otettava huomioon tehtäessä niin yksittäistä lasta kuin lapsiryhmää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä

Lapsen edussa on kysymys lapsen oikeuksien noudattamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisen tärkeää lapsen edun määrittelyssä ovat lapsen omien näkemysten, kokemusten sekä mielipiteiden huomioiminen.

Lapsen osallisuus

Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) 12 artikla takaa jokaiselle lapselle, joka kykenee muodostamaan näkemyksensä, oikeuden saada tietoonsa häntä koskevia asioita, ilmaista niistä mielipiteensä ja vaikuttaa niihin. Velvoitteet lapsen osallisuuden ja kuulemisen toteuttamiselle löytyvät myös kunkin viranomaisen toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä ja ohjeistuksista. Lapsen näkemykset häntä koskevissa asioissa on selvitettävä ja otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

Osallisuus voi toteutua eri tasoilla aina omasta elämästä yhteiskunnallisiin asioihin. Tärkeintä on, että lapsi kokee tulleensa aidosti kuulluksi ja hänen mielipiteellään on merkitystä. Lapsen kuulemisen ei pitäisi olla pelkästään tilapäistä, vaan rakentua lapsen ja aikuisten väliselle tiiviille ja jatkuvalle vuoropuhelulle kaikissa lapsen elämän kannalta keskeisimmissä ympäristöissä. Oikeus osallisuuteen on lapselle vapaaehtoista, eli lapsella on oikeus, mutta ei velvollisuutta ilmaista näkemyksensä.